Magyarok tollából...

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette.

Ady Endre

 "Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra."

 "Édes átok: Utolsó napig és hajszálig Gyermek-szemmel Nézni a világot."

 "Én nem kívánom senkitől, hogy csudás dolgot tegyen, de joggal kívánom mindenkitől, hogy mindig ember legyen."

 "Bár zord a harc, megéri a világ Ha az ember az marad, ami volt; Nemes, küzdő, szabad lelkű diák."

" Most perc-emberkék dáridója tart,

De építésre készen a kövünk,

Nagyot végezni mégis mi jövünk.

Nagyot és szépet, emberit s magyart."

 

Arany János

"Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindig, minden körülményben."

"Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott."

"Nehezebb eltörni a faragatlan fát."

"Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb."

  

Bartók Béla

"Mai ember, minden idők legvadabbikának embere, próbálj mindenek előtt ember lenni, s ha felfogtad, mit jelent embernek lenni, csak akkor törődhetsz hazával, társsal és baráttal."

"A tiszta földet könnyebb megmunkálni, mint azt, amelyet bedudvásítottak."

 

Benedek Elek

"Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi". Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra."

"Itt most meg kell állítanom a tollamat, hogy mondanivalóm sorrendjét meg ne zavarjam. Mert nagy utat kell megtennem még, amíg eljutok odáig, amikor a székely gazdaember iskoláztatja nemcsak a fiait, de a leányait is."

"Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?"

"Más a falusi s más a nagyvárosi csecsemő. A nagyvárosi hamarosan beletörődik gyakran nem is a kényszerűség szülte kegyetlenségbe, mely durva kézzel szakítja le az anyai emlőről, s cuclira bünteti. A falusi gyermek piócaként ragad az anyai emlőbe, s onnét csak akkor szakad le, amikor már nemcsak hogy talpra áll, de szaladgál is."

"Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza."

Bibó István

"A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem."

  

Czékmási Csaba

"A Kárpát-medence területén hatalmas régészeti kincs került már elő és még vár feltárásra. A hozzájuk fűződő előítéleteket, feltételezéseket kell csupán átírni, hogy kibomoljon népünk valódi kultúrtörténete a természet rendjében élő alkotó, teremtő ember főszereplésével. Azé az emberével, aki tudja, hogy egyszeri és megismételhetetlen alkotása a teremtésnek. Saját sikeréhez nem kell másokat porba tipornia, sőt saját egyénisége, csak a többiekkel karöltve tud igazán fényleni."

  

Dsida Jenő

"Fáj a földnek és fáj a napnak

s a mindenségnek fáj dalom,

de aki nem volt még magyar,

nem tudja, mi a fájdalom!"

 

"Mert az égi útnak elve:

kúszva, vérzőn énekelve,

portól, sártól piszkosan

menni mindig, biztosan."

  

"Epévé változék a víz, mit lenyelek,

ha téged elfelejtelek!

Nyelvemen izzó vasszeget

üssenek át,

mikor nem téged emleget!

Hunyjon ki két szemem világa,

mikor nem rád tekint,

népem, te szent, te kárhozott, te drága!"

  

Eötvös József

"Ott hol mondhatja: szabad vagyok, ott hazáját fogja találni minden ember."

"Vigyázzon mindenki magára, mielőtt meghajlik; nehéz ám felegyenesedni!"

"A világon nem a tudomány, a szeretet művel csodákat."

"A boldogsághoz semmi sem szükségesebb, mint, hogy életünk egy meghatározott célja legyen."

 

Eötvös Károly

"Ne csak merengjünk a múltnak dicsőségén, ne védelmezzük az eltűnt idők korhadó alkotásait, ne csak átkunk és imádságunk szálljon ellenségeink ellen, hanem alapítsuk meg a jövendőt, szerezzünk jogot és szabadságot a népnek, lelkesedést a nemzetnek, s szegezzünk fegyvert, éleset és súlyosat, az ellenség ellen."

 

Fekete István

"Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá."

"Lám, jó: jónak lenni. Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember: az ütést is, meg a simogatást is."

Füst Milán

"Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok, s azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás teremté meg e nagyvilágot s benned az lobog. Mert néked is van lángod: Szent e nyelv. S több kincsed nincs neked!" 

  

Gárdonyi Géza

"A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedű."

"A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa.

"A betű kulcsa a szellemi kincstárnak."

"Az ember csak neveléssel válik emberré."

"Erő bátorság nélkül: fejsze nyél nélkül."

"Nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért."

"A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja."

"Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük."

"A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr."

"A pénz csak arra való, amire a kenőcs a kocsira: ne nyikorogjon."

"A fának nem fáj, ha letörik a virágát, ó, de az anyai szívet fájdalomból gyúrta a Teremtő!"

  

Hamvas Béla

"A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle."

"Csak tévedéseknek van szükségük elméletre. - Csak az erőtlennek van szüksége hatalomra."

"Nem a barátság fakad az őszinteségből, hanem az őszinteség a barátságból."

„Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami nincs. Valakinek lenni a semmiből. Nem a legkisebb, hanem a legnagyobb ellenállást keresni. Csak azt érdemes megcsinálni, ami lehetetlen."

      

Hunfalvy Pál

„Történettudás nélkül ki foghatja fel tisztán a jelent? S kinek nincs múltja, hová ülteti a jövendőt? Mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható kérge!"

   

Illyés Gyula

"Magyar énelőttem az, aki nem bírja a homályt, sem a börtönben, sem a gondolatban. Magyar az, aki az értelmet szereti, aki szenvedélyét csak akkor engedi szabadon, midőn a szó már nem használ az igazság elfogadtatására. Minden nép közösség. Jó magyar az, aki emberi, jó tagja a magyar közösségnek…"

"Egy nemzet sem követelhet magának a népek sorában több szabadságot, mint amennyit ő ad külön-külön minden fiának."

"Amely népen belül gyűlölet munkál, ott mindenki: a gyűlölködők és a gyűlöletet elszenvedő is szolga marad."

"A mocsarakat lecsapolják, az erdőket kitépik. A léleknek azonban mélyebbek a gyökerei, az még ellenáll."

"Nagy csalódásokhoz nagy hit kell."

"Aki húsz év múltán nem látja hússzorta jobban a kedvese szépségét, az nem érdemelte meg az első látásra sem."

"Gyanakvóvá tesz, ha valaki túl sokat beszél a "gyökereiről", főleg mielőtt gyümölcseit mutatná."

"Az igazságnak nem a fölfedezése a nehéz, hanem a kimondása; a fölfedése tehát."

"A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol."

"Örökre szép, Mi szép volt egykoron!"

"Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga."

"A lét tegyen rendet, ne a halál!"

"Növeli, ki elfödi a bajt."

  

Ipolyi Arnold

"...nálunk ellenben a gondtalanság mellett a gőgös tudatlanság, s a tetszelgő álműveltség fanyar mosolyával nézik le az emlékeket...melyekhez hasonlót a mai czifraságaink ál- és pótdíszítményeivel nem vagyunk képesek alkotni...valahányszor ez azonban a népek történetében beáll, mindenkor a nemzetek hanyatlását jelzi, melyek a mint nem képesek többé az ősök nagy alkotmányait fenntartani, tisztelni és megérteni, azonnal megszűnnek képesek lenni azok folytatására, újak alkotására..."

   

Jókai Mór

"Egy jó halál többet ér egy rossz életnél."

"A Mennyországért sem szsabad elárulni Magyarországot."

"Aki fel akar törni az égbe, annak hinnie kell a saját csillagában."

"A büszkeség olyan kalauz az életben, mely az embert sokszor vízre viszi, sokszor jégre viszi, de sárba sohasem viszi."

"Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordítani."

"Esni csak lefelé lehet, felfelé soha."

  

József Attila

"Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot."

"A nagy szavak nem érnek semmit, Elszállnak, mint az őszi szél. De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, Elkíséri az embert, amíg él."

"Igazi lelkünket akárcsak az ünneplő ruhánkat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen az ünnepekre."

"Ne légy szeles. Bár munkádon más keres- dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes."

  

Juhász Gyula

"Lehet, hogy gyenge még a hangunk, Lehet, hogy léptünk még bizonytalan, De indulunk a szépet, jót akarjuk, Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."

"A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja."

"A beteg gyermek megtört tekintetében egy jövendő haldoklik."

"Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni. De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék."

  

Karácsony Sándor

"Mindenki olyan mértékben magyar, amekkora mértékben magyar lélek ereje él és hat rajta keresztül..."

"A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa."

"...az, hogy "magyar", nem faj, nem vér, hanem lélek dolga. Nem a vér alakította ki a magyar lelket s hozta létre így a magyar fajt, hanem ellenkezőleg, a magyar lélek hatott a vérre, s most és minden időben az a magyar faj, amit a magyar lélek áthatott."

"...Semmi sem könnyebb, mint azonnal felismerhetni, ki a magyar és kicsoda nem az. De nem fontos megállapítani, ki az és ki nem az, mert a dolog természete szerint nem érdemes itt nem magyarnak lenni. Annak, ami nem-magyar, nálunk mindig csak jelenje lehetséges, jövője nincs..."

"Azt a feltevésemet, hogy minden kísérlet, mely földünkön és történelmünkben ellenált a feladatok magyar megoldási módjának, csak veszteglést, visszafejlődést, kárt, pusztulást, betegséget és tetszhalált eredményezhetett, jó gyümölcsöt nem termett sohasem s ezután sem teremhet..."

"...sem erőszakoskodásra, sem pesszimizmusra nincs szükségünk, tehát okunk sincs. Ezen a földön, ebben a sorsközösségben csak magyar élet lehetséges, ha pedig a mi magunk magyarsága telítődnék a kívánatosnál nagyobb mértékben idegen elemmel, legfeljebb elfog bennünket a csömör, s megint megúsztuk egy kis szenvedéssel..."

"...a magyar kultúrát, észjárást és világszemléletet a parasztság őrizte csak meg, de közben elmaradt európai műveltsége.A gimnáziumokban, főiskolákon, egytemeken tanuló ifjúság teljesen a germán kultúra vonzásába került és így a középosztály elszakadt a néptől, gyökértelen értelmiséget alkot..."

"Ha a gyermeknek nem csak a testét eddzük és a szellemét okítjuk, hanem a lelkével is törődünk, akkor nem csupán neveljük, de növeljük is őt."

  

Karinthy Frigyes

"Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük, amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön, és egész testükkel oly célból végeznek, hogy egyetlen rész sem maradjon azon a helyen, ahova az Isten teremtette, hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el, amire az illető testrész egyáltalában nincsen berendezve."

"Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak."

"Szeressétek a világot, a kék eget és a messzeséget - magatok és hazátok szeretetét pedig bízzátok az ösztönre: az jobban tudja, hogyan kell szeretni önmagunkat."

"Senkinek nem kötelessége, hogy szeressen - de senkinek nincs joga hozzá, hogy gyűlöljön."

"Nem igaz, hogy életünket önmagáért éljük. Nem született még értelmes ember, kinek szíve és esze helyén volt, hogy megelégedett volna a puszta élettel, s nem lett volna kész eldobni, ha üressé vált. Az élet tartalma teszi kedvessé számunkra az életet, és ezt a tartalmat nem úgy hívjuk, hogy munka, hanem úgy, hogy szabadság."

"Az erkölcstan, ha arról van szó, hogy mondj le az örömről, mondj le a boldogságról, mondj le a szerelemről, a nőről, légy erős - ezt így fejezi ki: "légy férfi!"

"Születni és meghalni lehet egy nap alatt - de élni nem."

"Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába."

"De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?"

  

Kassai Lajos

"Nem az a jó lovas, akit nem tud ledobni a lova, hanem az, akit nem akar. "

"Nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek."

    

Kodály Zoltán

"Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

"Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak."

  

Kodolányi János

"Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen, hová születik, hol él, hová tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad és mit nem vall a magáénak, mit ölel magához, és mit utasít el magától. És nem véletlen, milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia kell, meg kell hajolni előtte, és tudomásul kell vennie, akármennyire zúgolódik is gyenge óráiban, és bárhogy szeretne tőle néha-néha megszabadulni."

"Ha nem követeljük magunknak az örökkévalóságot, elveszítjük a mát is."

"Ostoba nő az, aki a férfiakkal vitatkozik... A nő ne arra törekedjen (...), hogy igaza legyen. Hagyja meg a férfiaknak. Hadd legyen igazuk. A nő békességre törekedjen (...). Azzal mindent elérhet, amit csak akar."

  

Kossuth Lajos

"Soha le nem mondani, Soha el nem csüggedni, Ha kell mindig újra kezdeni!"

  

Kosztolányi Dezső

"Magyarul kell gondolkoznunk, és magyarul kell írnunk."

   

Kós Károly

"Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Az, aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója."

   

Kölcsey Ferenc

"Aki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít."

"Minden ismeret kútfeje a tapasztalás."

"Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség."

"Régi tanács; minden tudja azt, s kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél s tettednél."

"Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül ha kihunysz: A haza minden előtt."

"Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki."

"Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort: Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!"

"Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog."

"...nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot. "

   

Kőrösi Csoma Sándor

"Tiszteld a múltat és éltesd tovább!"

    

Losonczi István

"Mi vígan várjuk az órát, melyben meg kell fizetnünk az utolsó adósságot!"

   

Madách Imre

"Küzdés az élet, nyugvás a halál."

"A tett halála az okoskodás."

"Kétszer hal a félénk, mert nem maga a halál oly borzasztó, mint az előkészület."

"Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig!"

"Amit tapasztalsz, érzel és tanulsz, Évmilliókra lesz tulajdonod."

   

Makovecz Imre

"A magyarságban nem tudom, hogy honnan van ez az erő, a magyarság etaposhatatlan. Ez több évszázados tapasztalat. A magyar nem birkanép, hanem hihetetlenül türelmes és rugalmas. Megtanult alkalmazkodni az idegen érdekek kijátszásához."

 Márai Sándor

"Amíg az embernek dolga van a földön, él."

"Csak az hős, aki jelleme szerint cselekszik, akkor is, ha sorsa mást követel tőle."

"Ahol a vér és a szenvedély beszélnek, nincs sok szava az értelemnek."

"Az ember csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket."

"Ilyenek vagyunk, s akinek nem tetszik, hadd röhögjön!"

"Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!"

"A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkád mellett, akármit szól is ahhoz a világ. S ennél is igazibb hősiesség, megsemmisíteni munkádat, ha úgy érzed, nem tudtad tökéletesen megcsinálni azt, amire önmagaddal szerződtél."

"A szóda már a civilizáció, az igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka."

"A szavak mást is jelentenek, mint amire a szótár tanít."

"Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és a vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség annyi, mint igazságnak - minden dolog igaz ismeretének - feltárása és elviselése. S az igazat elviselni mindig nagyon nehéz. A műveltséghez, tehát a valóság és igazság megismeréséhez, rendkívüli bátorság kell."

"De amíg azt hiszed, hogy dobog valahol egy szív, mely érted dobog, bocsáss meg az embereknek. Egy emberi szív, mely önzetlenül érez irányodban, elég, hogy megbocsáss mindazoknak, kiknek önző és komisz szívét megismerted; elég, hogy megbocsáss az emberek összességének."

"Nem beszélgethetsz délután öttől fél hatig Istennel, ha éjjel és napközben úgy éltél, mint egy disznó."

"Van, akit azért gyűlölsz, mert szeretni is tudnád."

"Isten álarcát viseled, mert ember vagy."

"A szenvedély él és vár valahol, nem enged el. S ez jó így. Nem igaz, hogy teljesen céltalan életed és munkád. Valamit még akar veled az élet."

"A tunyák és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban Isten szava nélkül maradnak."

"Lehet, hogy még nem is volt készen? ... - csak Isten megutálta és abbahagyta a hetedik napon."

"Vannak pillanatok az életben, mikor megértjük, hogy a képtelen, a lehetetlen, a felfoghatatlan igazában a legközönségesebb és a legegyszerűbb. Egyszerre látjuk az élet szerkezetét: a süllyesztőben alakok tűnnek el, akikről azt hittük, jelentősek, a háttérből alakok lépnek elő, kikről nem tudtunk semmi biztosat, s egyszerre látjuk, hogy vártuk őket s ők is vártak, egész sorsukkal, a jelenés pillanatában."

"A végén nem számít semmit a világ. Csak az számít, ami a szívünkben marad."

"Barátok voltunk, tehát nem pajtások, nem komázó suhancok, nem bajtársak. Barátok voltunk, s nincs semmi az életben, ami kárpótolni tud egy barátságért."

"Nem szeretek érzésekről beszélni. Úgy tapasztaltam, amit kimond az ember, rögtön meg is változik kissé."

"Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet; de te olvass szűkszavúan. Minden szót, egymás után, előre és hátra hallgatózva a könyvben, látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek, figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előrehaladt műve rengetegében."

"Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?"

   

Mikszáth Kálmán

"A szív jó tanácsadó lehet, de csak annak, akinek sok a vesztenivalója."

"Megy az idő, forog a világ, kopik az ember."

"A fájdalom színe fekete. S a fekete színnek nincsenek fokozatai."

"Az isten kamrájában a remény áll a legnagyobb zsákban, s mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson."

"Az igazság szép dolog, jó dolog, de akinek hatalma van, nem szorul rá."

"Az igazsággal szemben minden hasonlat sántít."

"Keveset beszélj, fiam, vagy semmit. Ha valamit elhallgatsz, amit el kellene mondani, azt még mindig elmondhatod, de ha valamit elmondasz, amit el kellett volna hallgatnod, azon többé nem segíthetsz."

"Aki az erdő fáitól, a sziklától, a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is fogy ki soha belőlük."

"A népszerű emberek végzetes természete, hogy többre becsülik azt, ami nincs még meg, mint ami már megvan."

"A háborúnak az a két nagy baja van, hogy sokba kerül, és hogy visszalőnek benne - különben egészen kellemes dolog lenne."

"Istenem, de nehéz okos embernek lenni!"

"Oly csúnya a halál... és az a rettenetes, hogy a többi ember élve marad."

      

Mónus József

"Haladj előre utadon úgy, mintha minden pillanatban háromezer ősöd állna támaszul mögötted."

    

Móra Ferenc

"Megtanultam, hogy a kincset a szívében hordozza az ember."

"Okos emberek közé belép egy szép asszony, s kész a bolondok háza."

"Nem minden asszony harap a tiltott fa gyümölcsébe, de mind kíváncsi az ízére."

"Mindenkinek ád a sors fiatal korában olyan kalandot, amire még öregen is szívdobogva gondol vissza."

"Mi lenne a férfiakból, ha az asszony meg nem könyörülne rajtuk egy-egy hazugsággal."

"Sose rettegjünk és aggódjunk amiatt, ami szívünkben természetes és igaz. Nincs a Teremtésnek nagyobb adománya, mint ha megengedi valakinek, hogy szívében, ha rövid időre is, a mindenség örök nagy törvényeivel érezzen összhangot."

"Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel ez az egy sor: - Sose kívánj több földet, mint amennyit meg bírsz szántani! Azóta sohase tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan."

"Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek."

"Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés."

"A fej gyönge percei a szív legszebb órái."

   

Móricz Zsigmond

"A história nem arra való, hogy az ember csak éppen megismerje, mi volt s hogyan, hanem arra való, hogy ami már egyszer megtörtént, tanúságul legyen a későbbi időkben mindenkinek, aki hasonlatos sorsra jut."

"Ezer év alatt minden században átmentünk olyan válságon, amely nagyobb fajtákat kiírthatott volna, s mégis itt vagyunk…Ez a magyar kultúra keleti, ezeréves ősi népkultúra, ősibb és erősebb, mint a vér."

"Ez a harc éppen ellenkezője a militarizmusnak: nem öl, teremt. Ez a harc azt jelenti, hogy a magyarság nem engedi magát elsodortatni magasabb álláspontjáról. Ez a harc azt ígéri, hogy a magyar faj nem engedi magát belesodortatni a gyűlölködésbe, az alávalóságba, a sötétségbe."

"A szerelem a természet legcsodálatosabb jelensége. A délibábot, a szivárványt fizikai törvényekkel megmagyarázhatjuk: a szerelmet soha."

"Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem."

"Ha a természet, vagy mondjuk az Isten, meg akarja tartani ezt a fajt, akkor az meg fogja találni a kibontakozás útját, ha el akarja veszteni, akkor az egyén úgyis rugódozhat... Egy bizonyos: csak a korszellem megváltoztatásával változhatik meg a magyar."

"Nyomokat hagytam a porban! Jön az első szél, mindet elsepri! De ha irgalmasabbak lettek volna az istenek - lennék a vízcsepp, amely szétporlasztja a kősziklát!"

"Én azt tartom, aki megmondja az igazat, akár jó, akár rossz, akár csúnya, az nyugodtan alhat, és én aludni szeretek écaka. A többi a jóisten dolga."

"Ezer év alatt minden században átmentünk olyan válságon, amely nagyobb fajtákat kiírthatott volna, s mégis itt vagyunk... Ez a magyar kultúra keleti, ezeréves ősi népkultúra, ősibb és erősebb, mint a vér."

   

Nyírő József

"Mehetünk nyugodtan, mert az én utamnak vége úgysem lészen. Sok kocsi elporlik alattam, de én addig meg nem állhatok, míg az én testem is valamivel magasabbra nem emeli ezt a földet."

"Nemessé a király tehet valakit, de székellyé csak az Isten!"

"Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ."

   

Petőfi Sándor

"Hol a szabadság, ott van a haza."

"A becsülettől soha el ne térj!"

"Légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni, De méltóságos derekát meg nem görbítheti."

"Haza és Szabadság, ez a két szó, melyet először tanuljon dajkától a gyermek"

"Tenger a pénz, melyben elsüllyed sok hajó: elv, jellem, becsület."

 "Hogysem tíz barátot szerezzek képmutatással, inkább szerzek őszinteségemmel száz ellenséget."

"Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfölebb bámulhatják. (...) A szeretet örök, mint az isten; a bámulat mulandó, mint a világ."

"Ha a föld isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta!"

"Hatalmas orvos az idő; előbb-utóbb Minden sebet befog."

    

Sajó Sándor

"Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség."

"Taníts meg, én Uram, milyennek kell lennem, hogy igazabb, hívebb, jobb magyar legyek."

   

Simon András

"Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán."

Szent-Györgyi Albert

"Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája."

"Hazánk ma legválságosabb óráit éli, melyekben szüksége van fiainak minden szikrányi képességére, ha nem akarja, hogy neve az élők soraiból kitöröltessék. " 

  

Széchenyi István

"Akkor élsz, ha másokért élsz."

"Az ember annyit ér, amennyit használ."

"Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen."

"Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud."

"Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által."

"A nyelvének pengése még korántsem dobogása a szívnek, s a magyarul legékesebben szóló is még korántsem magyar."

  

Tamási Áron

"Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született."

"Népünk műveltségét... nem a politikusok ácsolták össze valamelyik társadalmi osztály védelmére, hanem névtelen emberi mű, mint a nyelv. Nem kezdetet lát a születésben, nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben. S nem csak embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel és Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és a legfőbb személy, s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást."

"A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."

   

Vukics Ferenc

"Élj úgy, hogy a szüleid büszkék legyenek rád, a gyermekeid példaképnek válasszanak!"

"Te, magyar ember, egy dolgod van: tiszteld a veled egy nyelven beszélőt!"

"Meg sem születtél volna, ha a világnak nem lenne rád szüksége."

"Ha úgy fekszel le este hogy nem lettél jobb ember mint amikor felkeltél, azt a napodat elrontottad."

"Nem csak az egyénnek, de a közösségnek, a nemzetnek is jobbá kell válnia életútja során, ahhoz pedig tanulnia kell. Van olyan nép akinek azt kell megtanulnia, hogy akármennyi pénze lesz akkor sem lesz boldog."

"Hé, te magyar, küldetésed van, tanítanod kéne a világot, ne pusztítsd hát egymást. Hé, te magyar, rendelésed van."

"Magyar fiatalok, ne menjetek el. Ezer évek óta ez a föld a tiétek. Örökötök szkítáktól, hunoktok, magyariaktól, itt lakó népeitektől. Magyar fiatalok, ne menjetek el, ez a ti hazátok, itt a ti helyetek. (…) Ne költözzetek messze, hogy az unokákat köszönthessék a nagyszülők. Hogy akkor, amikor el kell innen menni, legyen kitől elköszönni, legyen kinek a kezét megszorítani."

"Azért van a magyar nemzet, hogy emelje a világot s példát mutasson s tanítson. Amíg a magyar nemzet nincs rendben, nem működik a Kárpát medence. S amíg a világ szíve nem működik, nem működik a világ sem."

   

Wass Albert

"Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát."

"Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet."

"Gyenge ember az, akinek ellensége sincsen."

"Az igazság, bármit is csináljanak vele, tovább él, mint a csizma, amelyik rátipor."

"Ki magosra néz, nem látja meg a rögöt lába alatt, s ki másra bízza földjét, elveszíti azt. Ami a legfontosabb pedig: akié a föld, azé az ország!"

"Ami elmúlt nem mindig a múlté. Néha messzire kihat a jövőre."

"Ha őseink elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország."

"A lehetetlent csak úgy rámondani valamire: gyávaság."

"A víz szalad, de a kő marad, a kő marad…"

"Aki nem tud országáért küzdeni, az nem érdemel országot."

"Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik."

"A tisztánlátás az élet olyan ajándéka, amely gyakran megkésve érkezik."

"Az a magyar, akinek fáj Trianon!"

"Megtörni nem fogok, itt éltem, itt halok, Áldom az Istent, hogy magyar vagyok."

"A nép olyan, mint a birka. Ha jó pásztor tereli őket, mennek engedelmesen s meg is híznak mellette. Ha hitvány a pásztor, elbitangol a nyáj."

"Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr."

"Egy nemzet életében nemzedékek követik egymást. A gondolatok cselekvésbe való átültetésének kipróbálásából, gyakorlati felhasználhatóságából létrejön egy tudástár, amely maga az Élet Tudása, ezt nevezzük hagyománynak. Ez jó esetben nemzedékről nemzedékre öröklődik, gyarapodik, ezzel segítve az egymást követő nemzedékek boldogulását."

"Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy. (...) Amit az ember mond, az úgy is kell legyen. Nem csuda ez, hanem becsület." 

"Az idő takarójába szőtt folyamatosság titkos szálait nem könnyű megtalálni és megmagyarázni. De a lélek titkait mindig a megmagyarázhatatlan őrzi, s érte érdemes megismerni a múltat a jövő kedvéért."

      

Zrínyi Miklós

"Nem egy mesterség a vitézség."

"Nem szégyen attól tanulni, aki többet tud, szégyen megkötni tudatlanságban magát s nem tanulni."

"A vitézség nem egy napi tanuság."